Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem kszkoleń jest firma POLLYMEDIA z siedzibą w Krasnobrodzie zwana dalej DJ-KURS.PL, wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.06/00110/2012

2. Podczas rejestracji na kursie/obozie uczestnik powinien posiadać ze przy sobie dowód osobisty oraz podpisany własnoręcznie niniejszy regulamin.

3. Osoby niepełnoletnie dodatkowo muszą posiadać oświadczenie podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

II. PRZESTRZEGANIE PORZĄDKU
1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest przestrzegać porządku publicznego oraz niniejszego regulaminu i nie zakłócać szkoleń. W przeciwnym razie może być, po uprzednim ustnym ostrzeżeniu, wydalony z kursu. W takim przypadku wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi, a Zamawiającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.
2. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do wpłacenia kaucji zwrotnej pierwszego dnia szkolenia w wysokości 100zł na poczet ewentualnych zniszczeń. Kwota ta jest zwracana ostatniego dnia szkolenia, jeśli uczestnik nie dopuścił się żadnej szkody.
3. Wszyscy uczestnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę w razie nie ustalenia sprawcy. Koszt pokrycia szkody w pierwszej kolejności będzie pobrany z kaucji wpłaconych przez uczestników, w wysokości równowartości wyrządzonej szkody.
4. Zabrania się wprowadzania na teren obiektu szkoleniowego osób trzecich bez uprzedniej zgody organizatora.
5. Uczestnik szkolenia ponosi pełną odpowiedzialność za osoby, które przyprowadzi na teren obiektu szkoleniowego, jak i hotelu.
6. Uczestnik szkolenia ponosi odpowiedzialność w razie doprowadzenia do przerwania szkolenia i staje się zobowiązany do pokrycia kosztów całego szkolenia.
7. Na terenie obiektu szkoleniowego obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających oraz palenia tytoniu.
8. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaną dopuszczone do udziału w zajęciach.
9. Każdy uczestnik szkolenia, który nie ma ukończonych 18 lat, ma obowiązek przedstawić najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w szkoleniu z dopiskiem “Zobowiązuję się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za syna / córkę poza godzinami szkolenia i zwalniam od odpowiedzialności organizatora szkolenia”

III. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

1. Uczestnik szkolenia wyraża pełną zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na nagraniach video oraz audio, zdjęciach fotograficznych oraz materiałach reklamowych. Wyraża również zgodę na publikację wyżej wymienionych materiałów w Internecie, prasie, radiu oraz telewizji.
2. Uczestnik szkolenia zrzeka się wszelkich praw co do roszczeń majątkowych w przypadku wykorzystania swojego wizerunku w w/w mediach.
3. Uczestnikom szkolenia zabrania się rejestrowania i publikowania jakichkolwiek materiałów foto, video i audio bez zgody organizatora.
4. W przypadku nie zastosowania się do punktu III.3 regulaminu organizator ma prawo skonfiskować do czasu zakończenia obozu urządzenie którym był rejestrowany materiał audio, video i usunąć z niego dane.

IV. PŁATNOŚCI
1. Uczestnik jest zobowiązany do wpłaty zadatku w wysokości 300zł w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia na podane konto. Wpłata jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca na szkoleniu.
2. Uczestnik jest zobowiązany do wpłaty pozostałej części kwoty na konto bankowe do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub osobiście gotówką pierwszego dnia szkolenia, w przeciwnym razie nie zostanie dopuszczony do udziału w szkoleniu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od szkolenia oraz zwrot wpłaconych zaliczek.
4. W przypadku niestawienia się uczestnika na szkoleniu lub zrezygnowania w jego trakcie, wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.
5. W przypadku odwołania  szkolenia z winy organizatora, wpłacone kwoty zostaną zwrócone.
7. Dopłata za dodatkowe doby noclegowe według aktualnie obowiązującego cennika dokonywana jest na miejscu szkolenia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie przez DJ-KURS.pl danych osobowych w celach marketingowych, w tym na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną i pocztową.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści programowej, kadry oraz zmian w grafiku podczas trwania szkolenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Dotyczy to również odpowiedzialności osób nie wywiązujących się z postanowień regulaminu.
4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów z niniejszej umowy jest sąd siedziby organizatora.
5. Autorem regulaminu jest Damian Pankowiec (nr ISBN 978-83-62821-04-4). Wykorzystanie całości lub części bez zgody autora jest naruszeniem Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych i podlegać będzie karze.


English